รัฐฯ เล่นใหญ่จัดของขวัญส่งท้ายปีกับโครงการ “บ้านดีมีดาวน์”

คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ได้รับผู้สิทธิ์

1.เป็นผู้มีสัญชาติไทย

2.เป็นผู้อยู่ในระบบฐานภาษีอากรของกรมสรรพากร โดยมีรายได้ในปี 2561 ไม่เกินดือนละ 100,000 บาทหรือไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี

3.เป็นผู้ที่ขอสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ได้แก่

3.1.ได้รับอนุมัติสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและจดจำนองแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563

3.2.เป็นการซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ที่สร้างเสร็จแล้วจากผู้ประกอบการที่เป็นผู้จัดสรรตามกฎหมาย

3.3.ไม่ใช่การกู้เพื่อ refinance โดยสามารถขอสินเชื่อได้จากสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการตามรายชื่อสถาบันการเงินที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ www.บ้านดีมีดาวน์.com

สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวครบถ้วนสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค. 62 – 31 มี.ค.2563 เวลา 08.00 – 18.00 น. และในช่วงแรกจะจำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียนจำนวน 500,000 ราย เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลของโครงการ

วิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆ มีดังนี้


1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.บ้านดีมีดาวน์.com (1 บัตรประชาชนต่อ 1 สิทธิ์)


2. กรณีที่คุณผ่านเกณฑ์คุณสมบัติของโครงการฯ คุณจะได้รับ SMS (ครั้งที่ 1) โดยคุณนำ SMS มาแสดงกับ ธอส.หรือสถาบันการเงินอื่นๆ พร้อมเอกสารประกอบการยื่นขอสินเชื่อ เพื่อกู้ซื้อที่อยู่อาศัยสร้างใหม่ พร้อมโอนกรรมสิทธิ์จากผู้ประกอบการจัดสรร


3. ผู้กู้หลักได้รับอนุมัติ และทำนิติกรรมจำนอง พร้อมโอนกรรมสิทธิ์กับ ธอส. หรือสถาบันการเงินอื่นๆ ระหว่างวันที่ 27 พ.ย.62-31 มี.ค.63
หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ได้รับการอนุมัติ และทำนิติกรรมจำนอง พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างวันที่ 27 พ.ย.62-11 ธ.ค.62 ต้องลงทะเบียนตามขั้นตอนที่ 1 และติดต่อธนาคารเพื่อให้ความยินยอมในการส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)


4. ธอส.หรือสถาบันการเงินอื่นๆ ส่งข้อมูลผู้กู้เพื่อตรวจสอบด้านคุณสมบัติการขอสินเชื่อ หลังจากจดทะเบียนนิติกรรมพร้อมโอนกรรมสิทธิ์แล้ว


5. คุณจะได้รับ SMS (ครั้งที่ 2) โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ 100,000 คนแรก จะเป็นผู้ได้รับเงินสนับสนุน 50,000 บาท ธอส.จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้กู้ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนผ่านระบบพร้อมเพย์

“โครงการบ้านดีมีดาวน์” เป็นโครงการที่จะช่วยให้ผู้กำลังตัดสินใจซื้อที่พักอาศัยในรูปแบบต่างๆ สามารถตัดสินใจได้เร็วขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะในภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยคาดว่าโครงการนี้จะช่วยระบายสินทรัพย์ต่างๆ ที่สร้างเสร็จแล้วและใกล้แล้วเสร็จ โดยปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 270,000 ยูนิต เพื่อก่อให้เกิดการลงทุนใหม่ๆ และส่งผลดีต่อเนื่องไปยังธุรกิจเกี่ยวที่เกี่ยวข้อง (Supply Chain) ซึ่งจะก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป