รู้จักอารียา

รักษ์โลก รักเรา

" เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความสุขให้ เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน "

GREEN QUARTER

นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี

ประธานกรรมการอาวุโส บริษัทอารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ที่มาของโครงการ รักษ์โลก รักเรา (Sustainable Happiness)

ผมแค่รับผิดชอบในงานของผม เพราะประเทศจะยั่งยืนได้ ก็คือการมีความรับผิดชอบ

ดังนั้น ถ้าผมทำโครงการอสังหาริมทรัพย์คุณภาพควบคู่ไปกับความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ที่สำคัญสามารถสร้างชุมชนให้มีปัญหาน้อย ได้เยอะเท่าไรก็จะช่วยประเทศได้มากเท่านั้น ในขณะที่ลูกบ้านก็จะได้รับคุณภาพ ชีวิตที่ดีอย่างสมบูรณ์

SUSTAINABLE HAPPINESS

" สร้างสุขยั่งยืน บนสังคมคุณภาพ "

เพราะการซื้อบ้าน เท่ากับ การซื้อคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งได้มาจากสังคมคุณภาพที่เกิดจากอยู่ร่วมกัน อย่างสามัคคีในชุมชนแห่งการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี สุขภาพที่ดี จึงเป็นหัวใจสำคัญของการ สร้าง ความสุขที่ยั่งยืน Sustainable Happiness ซึ่งบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญ และยึดถือเป็นหัวใจหลักของนโยบายการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนานวัตกรรม การก่อสร้างที่อยู่อาศัยคุณภาพมาอย่างยาวนาน

แนวความคิด " รักษ์โลก รักเรา "

นวัตกรรมสร้างความสุข โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม เป็นสำคัญ เราจึงตั้งใจ
และมุ่งมั่นสร้างความสุขกับทุกภาคส่วน ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน 6 กลุ่ม เพื่อสร้างสุขที่ยั่งยืนร่วมกัน

1

สุขคนสร้าง

คนงาน หรือ แรงงาน

2

สุขเจ้าบ้าน

พนักงาน หรือ เจ้าบ้าน

3

สุขลูกบ้าน

ผู้บริโภค หรือ ลูกบ้าน

4

สุขเพื่อนบ้าน

ผู้รับเหมา คู่ค้าวัสดุก่อสร้าง

5

สุขสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม หรือ พลังงานทางเลือก

6

สุขสังคม

สังคมและชุมชนใกล้เคียงโครงการ

AREEYA RECYCLE

ปัจจุบันขยะที่เราสร้างขึ้นในแต่ะละวัน ได้สะสมจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกต้องร่วมใจกันแก้ไข เพราะปริมาณขยะที่ล้นโลกส่งผลกระทบต่อชีวิต มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
ทั้งจากการปนเปื้อนของขยะที่หลุดรอดไปสู่แหล่งธรรมชาติ และสภาวะโลกร้อนเนื่องจากการปล่อยก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากบ่อขยะ

อารียาฯ จึงอาสาที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการกู้โลกด้วยแอปพลิเคชัน Recycle Time ซึ่งเป็นตัวช่วยในการแยกขยะสำหรับลูกบ้านอารียา โดยผลสำเร็จในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
นับตั้งแต่ปี 2561 – 2566 เราสามารถรวบรวมขยะ เพื่อนำไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ทั้งหมด 279,993 กิโลกรัม หรือ 279.99 ตัน เทียบเท่ากับช้าง 37 เชือก
ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 395,530.28 KgCO2 เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 43,948 ต้น หรือ 879 ไร่

จากจุดเริ่มต้นง่าย ๆ ในการแยกขยะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านผ่านแอปฯ Recycle Time สู่การเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ ที่จะช่วยโลกใบนี้ให้ดีขึ้นทีละสเตป
อารียาตั้งเป้าจะทำสิ่งดี ๆ เหล่านี้ต่อไปเพื่อสิ่งแวดล้อมและความสุขที่ยั่งยืน ตามแนวคิดของอารียาภายใต้คำว่า ‘Sustainable Happiness’