รายนามคณะกรรมการ

วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี

ประธานกรรมการอาวุโส

นางนิภาพัฒน์ โรมรัตนพันธ์

กรรมการ

นายทัน เทียนสุวรรณ

กรรมการ

นายอาชวัน เอี่ยมไพบูลย์พันธ์

กรรมการ

นางสุนีย์ ศรไชยธนะสุข

กรรมการ

นายวันชัย ตันติกุล

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

นายปรีชา บุญยกิดา

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสมพล เทียนสุวรรณ

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

รายนามคณะกรรมการ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ( มหาชน ) มีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่านข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผังองค์กร บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ( มหาชน )