กรอกข้อมูล

%

อัปเดตอัตราดอกเบี้ยเมื่อวันที่

ผลการคำนวณเงินกู้

ยอดผ่อนชำระต่อเดือน

0
บาท

รายได้รวมขั้นต่ำของผู้กู้ร่วม

0
บาท

วงเงินกู้สูงสุด

0
บาท
เอกสารที่ต้องเตรียม และขั้นตอนก่อนการกู้ซื้อบ้าน
เอกสารที่ต้องเตรียม

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน

อัปเดตอัตราดอกเบี้ยเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

อัตราดอกเบี้ย 7.40 %

ธนาคารกรุงเทพ

อัตราดอกเบี้ย 7.30 %

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

อัตราดอกเบี้ย 9.25 %

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

อัตราดอกเบี้ย 6.90 %

ธนาคารออมสิน

อัตราดอกเบี้ย 6.845 %

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

อัตราดอกเบี้ย 8.00 %

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)

อัตราดอกเบี้ย 7.30 %

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด(มหาชน)

อัตราดอกเบี้ย 8.175 %

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

อัตราดอกเบี้ย 7.05 %

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)

อัตราดอกเบี้ย 8.80 %

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน

อัตราดอกเบี้ย 7.30 %

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน)

อัตราดอกเบี้ย 7.83 %

ธนาคารยูโธนาคารยูโอบีไทย จำกัด มหาชนอบี

อัตราดอกเบี้ย 8.80 %

       * ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
     ** ผลการประเมินจากเครื่องคำนวณสินเชื่อบ้านเป็นเพียงการประเมินวงเงินกู้ในเบื้องต้น ส่วนการอนุมัติสินเชื่อสงวนสิทธิ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
  *** อัตราดอกเบี้ยที่นำมาใช้คำนวณสินเชื่อบ้านของแต่ละสถาบันการเงินในที่นี้ เป็นอัตราดอกเบี้ยชนิด MRR ของแต่ละธนาคาร โดยไม่ได้อ้างอิงส่วนลด
**** รายได้รับขั้นต่ำของผู้กู้ร่วม (ถ้ามี) คำนวณโดยการประมาณรายได้จากภาระหนี้สูงสุดต่อเดือนประมาณ 40% ของรายได้