เตรียมตัวกู้ซื้อบ้านอย่างไร ให้ธนาคารอนุมัติ

เตรียมตัวกู้ซื้อบ้านอย่างไร ให้ธนาคารอนุมัติ

พอถึงช่วงวัยหนึ่งใคร ๆ ต่างก็ฝันอยากมีบ้านดี ๆ กันทั้งนั้น แต่ก่อนจะถึงด่านสุดท้ายของการมีบ้านก็ไม่ง่ายอย่างที่คิด เพราะด่านใหญ่ที่จะเจอ คือ ธนาคาร ที่คุณต้องขอกู้ให้ผ่าน

อารียาเตรียมเช็กลิสต์ เพื่อให้ทุกคนสร้างความพร้อมก่อนจะกู้ซื้อบ้านในฝันมาฝากกันค่ะ

 1. ทำรายรับ รายจ่ายของตัวเอง เพื่อประเมินความสามารถในการผ่อน รวมทั้งสำรวจอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ โดยธนาคารแต่ละที่จะมีเงื่อนไขในการให้อัตราดอกเบี้ยแตกต่างกันและวงเงินให้กู้ก็แตกต่างกัน ซึ่งส่วนใหญ่ดอกเบี้ยสำหรับการกู้บ้านจะเป็นดอกเบี้ยแบบระยะยาว แบบที่เคยเห็นกันจะมีทั้งที่เป็น ดอกเบี้ยแบบคงที่ ดอกเบี้ยลอยตัว และดอกเบี้ยแบบผสม ซึ่งต้องตัดสินใจเลือกให้เหมาะสมกับตนเอง
 2. เงินออมเป็นเรื่องสำคัญ ที่ธนาคารจะประเมินให้กู้ผ่านหรือไม่ ซึ่งควรมีเงินออมอย่างน้อย 5–15% ของราคาบ้านที่จะซื้อ เพราะนอกจากราคาบ้านแล้วอาจมีเรื่องค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ จดจำนอง ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ และ ค่าใช้จ่ายต่างๆ อีกมากมาย
 3. เคลียร์ประวัติให้สวยงาม การที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี ไม่ผิดนัดชำระจนติดแบล็กลิสต์ ถือเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ และสร้างเครดิตให้ตัวเอง ธนาคารจะพิจารณาปล่อยกู้ให้ง่ายขึ้น
 4. ก่อนไปกู้เตรียมเอกสารให้ครบ เพื่อให้การอนุมัติเป็นไปอย่างราบรื่น โดยมีหลักฐานการทำงาน และรายได้พิเศษต่างๆ เช่น สลิปเงินเดือน ใบรับรองการทำงาน เป็นต้น รวมทั้งสำรวจเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ในการขอสินเชื่อของแต่ละธนาคารให้ดี

เอกสารกู้ซื้อบ้านมีอะไรบ้าง

เอกสารทั่วไป

 • บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร/ใบแจ้งความแยกกันอยู่ (หากมี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล (หากมี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส(หากมี)

เอกสารแสดงรายได้

กรณีอาชีพประจำ

 • หนังสือรับรองเงินเดือน/หนังสือรับรองสิทธิสวัสดิการ
 • สลิบเงินเดือน หรือหลักฐานการรับเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน
 • Statement เงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
 • หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมตัวจริง)

กรณีเจ้าของธุรกิจหรืออาชีพอิสระ

 • Statement เงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน
 • หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมตัวจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนบริษัท/ทะเบียนนิติบุคคล
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • ภาพถ่ายกิจการ 3-4 ใบ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
 • สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าสั่งซื้อสินค้า
 • หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมตัวจริง)

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ
 • แผนที่แสดงทำเลที่ตั้งของที่ดินหลักประกันแบบสังเขป

ทั้งหมดนี้เป็นข้อแนะนำสั้น ๆ ใครเตรียมตัวได้ตามนี้ การกู้ซื้อบ้านอาจผ่านได้ไม่ยากค่ะ