Areeya กับความสำเร็จของโครงการ Recycle Time เปลี่ยนขยะรีไซเคิล เป็นความสุขที่ยั่งยืนให้กับสังคม

Areeya กับความสำเร็จของโครงการ Recycle Time เปลี่ยนขยะรีไซเคิล เป็นความสุขที่ยั่งยืนให้กับสังคม

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ที่กำลังขยายตัวเป็นวงกว้างมากขึ้น จึงผุดโครงการ Recycle time โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2561 จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เล็งเห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม ร่วมมือจากคนในองค์กร และลูกบ้านของอารียาฯ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม และนำขยะจากลูกบ้านของอารียาฯ มารีไซเคิล

โดยที่ผ่านมาโครงการ Recycle Time ได้นำขยะจากลูกบ้านของอารียาฯ มารีไซเคิลได้สูงถึง 187,096 กิโลกรัม ที่สำคัญโครงการนี้ได้รับประกาศนียบัตรรับรองจาก โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าชเรือนกระจก ที่จัดขึ้นโดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  ว่าสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกะจกได้ 410.442 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

โดยตัวโครงการ Recycle time ของอารียาฯ มีส่วนประกอบสำคัญอยู่ 2 ส่วน ดังนี้

กระบวนการรับรู้ มุ่งเน้นสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาขยะ รวมถึงกระบวนการในการลดปริมาณขยะ และจัดการขยะ โดยที่ผ่านมา ทางอารียาฯ ได้จัดทำคู่มือ “ใครว่าโลกนี้มีขยะ” เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการ 3R (Reuse Reduce Recycle) เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นกับลูกบ้านในการคัดแยกขยะรีไซเคิล ร่วมไปถึงการจัดกิจกรรมเช่น  A Green Market ตลาดคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม, กิจกรรม DIY ร่วมกับลูกบ้าน ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ภายในบ้านนำมาทำให้เกิดประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ รวมถึงการเดินรณรงค์ตามหมู่บ้านเพื่อประชาสัมพันธ์ “โครงการรับซื้อของรีไซเคิลถึงหน้าบ้าน” ซึ่งมีแอปพลิเคชั่นรองรับการใช้งานอย่างสะดวก

กระบวนการดำเนินการ สร้างนวัตกรรมการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ผ่านแอปพลิเคชั่น Recycle Time ที่เป็นสื่อกลางในการนัดรับซื้อขยะรีไซเคิล เพียงลูกบ้านอารียาฯ ที่เข้าร่วมโครงการกดปุ่มเรียกให้มาเก็บขยะผ่านแอปพลิเคชั่น ทีมจัดเก็บจะเข้าเก็บขยะรีไซเคิลที่คัดแยกไว้ถึงหน้าบ้าน โดยลูกบ้านสามารถตรวจสอบตารางการเก็บขยะบนปฏิทินในแอปพลิเคชั่น รวมถึงข้อมูลสถานะ การจัดเก็บได้แบบ Real Time และยอดเงินสะสมใบบัญชี โดยสมาชิกสามารถสะสมยอดเงินได้ไม่จำกัด ส่วนการถอนเงินก็สามารถถอนได้ไม่จำกัดมูลค่าขั้นต่ำเช่นกัน โดยมีระยะเวลาการโอนเข้าบัญชีอยู่ที่ประมาณ 1-3 วันทำการ หลังจากการกดถอนเงิน

จะเห็นได้ว่าโครงการ Recycle Time มีส่วนทำให้เกิดขยะใหม่น้อยลงและยังช่วยรีไซเคิลขยะให้กลับเข้าสู่กระบวนการอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังให้คนในครอบครัว คนรุ่นใหม่ได้รู้จักการรีไซเคิล และใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เพราะพวกเราชาวอารียาฯ เชื่อว่าเราไม่ได้ทำแค่บ้านจัดสรร แต่เราอยากออกแบบสังคมและความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้นไป เราจึงขอเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันในการสร้างความสุขที่ยั่งยืนและใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อมไปควบคู่กันไปด้วย