“อารียา พรอพเพอร์ตี้” เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 1/2565 เปิดจอง 13-14 และ 17-18 ม.ค. 65

“อารียา พรอพเพอร์ตี้” เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 1/2565 เปิดจอง 13-14 และ 17-18 ม.ค. 65

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 1/2565 เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด โดยจะเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่

หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.35% ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.85% ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุ 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) ปีที่ 1: 6.85%, ปีที่ 2: 7.25%, ปีที่ 3: 8.00%, ปีที่ 4: 8.50%, ปีที่ 5: 9.00%

ผู้สนใจจองขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาทโดยจะชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ “BB-” แนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” (เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564) จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถานบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ วันที่ 13-14 และ 17-18 มกราคม พ.ศ. 2565

โดย บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย