อารียา เชื่อมั่นในการยกระดับ 
คุณภาพชีวิตผ่านสุนทรียศาสตร์

เราสนับสนุนความสามารถ จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาทั้งบุคคลากรและองค์กร เพื่อสานต่อจุดยืนการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนให้กับสังคม

AREEYA’S
DNA

ค่านิยมหลักหรือ
คุณลักษณะเฉพาะขององค์กร

และพนักงาน

P

PROACTIVE

ทำงานเชิงรุกด้วยความคิดเชิงบวก

I

INNOVATIVE

กล้าแตกต่างอย่างสร้างสรรค์

P

PASSIONATE

กระหายความสำเร็จ

C

COLLABORATION

ร่วมมือร่วมใจกันทำงาน

O

SENSE OF

OWNERSHIP

ความรู้สึกเป็นเจ้าของ

MEET THE TEAM

การทำงานบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ใช้เงินอย่างเดียวไม่ได้

กุญแจสำคัญของบริษัท คือ บุคลากร

วิศิษฏ์ เลาหพูนรังษี

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ในการทำงาน ตัวบ่งชี้ความสำเร็จนั้นวัดได้จากตัวคน ไม่ใช่ตัวเลขหรือสถิติ นั่นเป็นที่มาของยุทธศาสตร์องค์กรที่

ให้ความสำคัญการสรรหา และพัฒนาบุคลากร

วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี

กรรมการ