อารียา ได้รับกิตติกรรมประกาศ Sustainability Disclosure Acknowledgement การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2564

อารียา ได้รับกิตติกรรมประกาศ Sustainability Disclosure Acknowledgement การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2564

อารียา พรอพเพอร์ตี้ ได้รับกิตติกรรมประกาศ Sustainability Disclosure Acknowledgement เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน คุณดลรวี กุลศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานหลังการขายแนวราบ เป็นตัวแทนรับมอบกิตติกรรมประกาศ Sustainability Disclosure Acknowledgement ในงาน Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2564 จัดขึ้นโดยสถาบันไทยพัฒน์ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ในการมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจที่เป็นสมาชิกของ SDC ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน ซึ่งแสดงถึงความยั่งยืนของธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ และการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 12.6 ร่วมกัน

โดยการมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ในปี 2564 แบ่งออกเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ Sustainability Disclosure Award มีองค์กรที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ จำนวน 40 หน่วยงาน Sustainability Disclosure Recognition มีองค์กรที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ จำนวน 45 หน่วยงาน และ Sustainability Disclosure Acknowledgement มีองค์กรที่ได้รับกิตติกรรมประกาศ จำนวน 20 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 105 หน่วยงาน

รางวัลนี้เป็นการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่องค์กรที่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะ  และเป็นการเชิดชูองค์กรธุรกิจให้ดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน