บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น.

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  ครั้งที่ 5/2564 มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น.

บัดนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ยังคงมีความไม่แน่นอน เพื่อบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 จึงเปลี่ยนช่องทางการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้ระบบ Zoom Meeting

1. โดยส่งเอกสารหลักฐานมาทาง Email : [email protected] ระบุรายละเอียดข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน), เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น, จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือ, จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ภายในวันที่ 2 กันยายน 2564

2. เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 แล้ว Username และ Password จะถูกจัดส่งไปยังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายในวันที่ วันที่ 2 กันยายน 2564

3. เพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านผู้ถือหุ้นโปรดดาวน์โหลดแอปพิเคชัน Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ทั้งระบบ Android และ ระบบ iOS