อารียา พรอพเพอร์ตี้ รับรางวัล Sustainability Disclosure Acknowledgement จากสถาบันไทยพัฒน์

อารียา พรอพเพอร์ตี้ รับรางวัล Sustainability Disclosure Acknowledgement จากสถาบันไทยพัฒน์

คุณธนาธิป ผลกล้า ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารงานหลังการขาย (แนวราบ) เป็นตัวแทน บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) รับมอบกิตติกรรมประกาศ Sustainability Disclosure Acknowledgement จากสถาบันไทยพัฒน์ ในงาน The State of Corporate Sustainability in 2020

โดยมีเกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัล ที่อ้างอิง จาก Ceres-ACCA1 ประกอบด้วย ด้านความสมบูรณ์ (Completeness) ของเนื้อหา น้ำหนักคะแนน 45% ด้านความเชื่อถือได้ (Credibility) ของเนื้อหา น้ำหนักคะแนน 35% ด้านการสื่อสารและนำเสนอ (Communication) เนื้อหา น้ำหนักคะแนน 20% ตามลำดับ

สำหรับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจที่เป็นสมาชิกของ (Sustainability Disclosure Community: SDC)  ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน ในรูปแบบของการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ และการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว