Senior Helpdesk & Trainer

จำนวนที่เปิดรับ

1

เบอร์ติดต่อสอบถาม

02-798-9940-41

รายละเอียด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.จัดทำข้อมูลการขึ้นระบบใหม่ทางด้าน IT (Implement)
2.จัดทำคู่มือระบบสารสนเทศที่พัฒนาโดยนักพัฒนาระบบ
3.เป็นวิทยากรและประสานงานจัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศที่ได้รับการ
พัฒนาภายใน และระบบสารสนเทศที่มีการจัดซื้อให้แก่ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.แก้ไขปัญหา Software ทั้งโปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้นและSoftwareสำเร็จรูป
5.ทดสอบการใช้งานระบบที่ได้พัฒนาก่อนนำไปใช้จริง
6.ดูแลเรื่องการกำหนดสิทธิ์การใช้งานในระบบต่างๆ ของบริษัทให้แก่เจ้าหน้าที่
ตามที่ได้รับการร้องขอ
7.ปรับปรุงชื่อและข้อมูลผู้ใช้งานในระบบต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันตามที่ได้รับการแจ้ง
ข้อมูลจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
8. Reset ค่าการใช้งานในระบบต่างๆ ที่ถูกล็อค
9. รวบรวม เตรียมข้อมูลในการ Import ข้อมูลเข้าระบบ เพื่อเป็นฐานข้อมูล
10.ให้ความช่วยเหลืองานอื่นๆ ที่ฝ่ายสารสนเทศขอความร่วมมือ
เช่นProgrammerทำหน้า Homepage Webpage
11.จัดซื้อ จัดจ้าง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware และ Software รวม
ถึงอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์อื่นเช่น CCTV, VDO Conference เป็นต้น
12.ดำเนินการต่อสัญญา Maintenance ระบบคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์และ
อิเลคทรอนิกส์อื่น
13.สอนงานและให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ภายในทีม

คุณสมบัติ

1.ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม
2.มีประสบการณ์การขึ้นระบบใหม่ (Implement)ทางด้าน ITคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานด้าน Technician Support ไม่น้อยกว่า 3 ปี
3.ความรู้ในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Windows และ Microsoft Office และ ERP
4.มีความรู้พื้นฐานทางด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การติดตั้งโปรแกรม
5.สามารถเขียนคู่มือการใช้งานระบบที่พัฒนาได้
6.มีความรู้ในการใช้งานโปรแกรมประยุกต์พื้นฐาน

สวัสดิการ

1.ประกันกลุ่ม (ประกันชีวิต+อุบัติเหตุ)
2.ทันตกรรม
3.ตรวจสุขภาพประจำปี
4.ห้องพยาบาล พร้อมแพทย์และพยาบาล
5.เงินรับขวัญเมื่อมีบุตร,กระเช้าเยี่ยมไข้,เงินช่วยเหลืองานศพ
6.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7.สวัสดิการดอกเบี้ยเพื่อที่อยู่อาศัย
8.ส่วนลดซื้อบ้านและคอนโดในเครืออารียา
9.อาหารกลางวัน””บุฟเฟ่ต์””
10.สวัสดิการ Relaxing Massage (นวดเพื่อผ่อนคลาย)
11.ปรับเงินประจำปี
12.โบนัส

แบบฟอร์มสมัครงาน

คุณสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกข้อมูลและอัปโหลดใบสมัครในตำแหน่งงานที่คุณสนใจ

ดาวน์โหลดใบสมัคร
Career - Job Apply

กรอกข้อมูลของคุณ*

อัปโหลดเอกสารการสมัคร*

อัปโหลดไฟล์ใบสมัคร, Resume และเอกสารอื่นๆ เช่น ใบรับรองผลการศึกษา, Porfolio, Certificate เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม*