Foreman(M&E)

จำนวนที่เปิดรับ

หลายอัตรา

เบอร์ติดต่อสอบถาม

02-798-9940-41

รายละเอียด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ควบคุมผู้รับเหมาและคนงานรายวันให้ดำเนินงานก่อสร้างตามแผนงานก่อสร้างตามมาตรฐานการก่อสร้าง และติดตาม ตรวจวัดปริมาณการดำเนินงานโดยเทียบกับแผนงานที่กำหนด
2. ตรวจสอบความพร้อมพื้นที่การทำงาน ได้แก่ วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์งานก่อสร้าง พื้นที่การทำงาน และความพร้อมของบุคลากร เป็นต้น
3. ตรวจสอบคุณภาพงานระบบ ทั้งก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการ พร้อมบันทึกผลลงในเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้คุณภาพตามระบบมาตรฐาน และป้องกันจุดเสี่ยง และจุดอันตรายอันอาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน
4. รับมอบนโยบายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อดำเนินการตามแผนงาน

คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุ 25-35 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี ทางด้านไฟฟ้า
3. มีประสบการณ์ทางด้านควบคุมการสร้างระบบไฟฟ้า ประปา ภายในอาคารสูงและบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)

สวัสดิการ

1.ประกันกลุ่ม (ประกันชีวิต+อุบัติเหตุ)
2.ทันตกรรม
3.ตรวจสุขภาพประจำปี
4.ห้องพยาบาล พร้อมแพทย์และพยาบาล
5.เงินรับขวัญเมื่อมีบุตร,กระเช้าเยี่ยมไข้,เงินช่วยเหลืองานศพ
6.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7.สวัสดิการดอกเบี้ยเพื่อที่อยู่อาศัย
8.ส่วนลดซื้อบ้านและคอนโดในเครืออารียา
9.อาหารกลางวัน””บุฟเฟ่ต์””
10.สวัสดิการ Relaxing Massage (นวดเพื่อผ่อนคลาย)
11.ปรับเงินประจำปี
12.โบนัส

แบบฟอร์มสมัครงาน

คุณสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อกรอกข้อมูลและอัปโหลดใบสมัครในตำแหน่งงานที่คุณสนใจ

ดาวน์โหลดใบสมัคร
Career - Job Apply

กรอกข้อมูลของคุณ*

อัปโหลดเอกสารการสมัคร*

อัปโหลดไฟล์ใบสมัคร, Resume และเอกสารอื่นๆ เช่น ใบรับรองผลการศึกษา, Porfolio, Certificate เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม*